Regulamin

§ 1
Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze strony znajdującej się pod adresem https://jafer.pl, udostępnionej przez Magdalenę Leśnicką prowadzącą działalność pod nazwą Magdalena Leśnicka "SABLIK" F.H.U.P, ul. Ks. Józefa Stolarczyka 9a, 34-500 Zakopane, dalej jako Jafer, w tym warunki korzystania z usługi zapytania rezerwacyjnego.
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Jafer – Magdalena Leśnicka prowadząca działalność pod nazwą Magdalena Leśnicka "SABLIK" F.H.U.P, ul. Ks. Józefa Stolarczyka 9a, 34-500 Zakopane;
Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca ze Strony;
Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na stronie https://jafer.pl;
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
Strona internetowa/Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://jafer.pl;
Treści – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje, zdjęcia, filmy promocyjne), w tym utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Strony;

§ 2
Strona funkcjonuje na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
Korzystanie ze Strony wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, wymagań technicznych, o których mowa w § 4.
Korzystanie ze Strony przez Użytkownika oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
Korzystanie ze Strony jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich Użytkowników korzystających z sieci Internet.

§ 3
Użytkownik obowiązany jest do korzystania z usług udostępnionych w ramach Strony w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu oraz zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Strony jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, w sposób niezakłócający jego funkcjonowania. Użytkownik nie może ingerować w działanie Strony, w szczególności próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp do Strony oraz stosować szkodliwego oprogramowania i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Strony.
Użytkownik jest świadomy zagrożeń występujących w sieci Internet, dotyczących w szczególności możliwości zainfekowania systemu Użytkownika wirusami oraz mogących powstać w takich wypadkach szkód.

§ 4
Aby korzystać ze Strony, należy posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarki internetowej (np. Safari, Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer).
Strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie, itd.) Użytkownika. Pliki cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Jafer. Przy pierwszej wizycie na Stronie, Użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na Stronie.
Pozostając na Stronie, Użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Brak zmiany przez Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików cookies.
W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze Strony na której zostały zamieszczone,
stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez Użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej.
Użytkownik może usunąć już przechowywane pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki lub inne oprogramowanie służące do tego celu. Sposoby usuwania plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć m. in. pod adresami:
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL.
Zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług.
Na Stronie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Jafer. Strony, do których odsyłają te linki, mogą posiadać własne Polityki dotyczące prywatności oraz Regulaminy.
Ze względów technicznych może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie ze Strony. Powyższe obejmuje również czasowe wyłączenie dostępu do Strony ze względu na jej modernizację. Jafer nie ponoszą odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępności Strony.
Rezygnacja ze świadczenia usługi Strony odbywa się poprzez jej zamknięcie przez Użytkownika.

§ 5
Użytkownik ma prawo zgłaszania zastrzeżeń i błędów w funkcjonowaniu Strony. Realizacja tych uprawnień możliwa jest pod adresem email: morskie@interia.pl
Zgłoszenia i reklamacje, o których mowa powyżej, powinny zawierać szczegółowy opis występującego problemu i dane kontaktowe Użytkownika, umożliwiające przekazanie przez Jafer odpowiedzi na zgłoszenie bądź reklamację dokonane przez Użytkownika.
Jafer może poprosić Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym dla udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie bądź reklamację.
Ustosunkowanie się do reklamacji przez Jafer następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany w sposób wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 6
Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej https://jafer.pl w formie umożliwiającej nieodpłatne pozyskanie, utrwalanie oraz odtwarzanie jego treści przez Użytkownika korzystającego ze Strony.
Jafer zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.
Zmiana treści niniejszego Regulaminu staje się skuteczna z momentem umieszczenia nowego Regulaminu na Stronie lub z dniem wskazanym w komunikacie o zmianie Regulaminu zamieszczonym na Stronie.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie: RODO, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
W razie sporu między Jafer a Użytkownikiem, w pierwszej kolejności strony będą dążyć do osiągniecia porozumienia na drodze polubownej, nie wyłączając postępowania przed sądem polubownym. W pozostałych wypadkach, ewentualne spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy zgodnie z brzmieniem Kodeksu postępowania cywilnego.